algemen voorwaarden Fatbikes

Algemene Voorwaarden - Ouxi V8 2.0 Fatbike Laatst bijgewerkt op 19-09-2023 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties van Ouxi V8 2.0 Fatbikes door Fietsservicewestland aan klanten in Nederland.

2. Productinformatie De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot de Producten, inclusief specificaties en prijzen. De prijzen zijn inclusief btw, zoals vermeld op de website van de Verkoper op het moment van de bestelling.

3. Bestellingen en Prijzen
3.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van de Verkoper of andere aangewezen verkoopkanalen. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
3.2. De prijzen van de Producten zijn zoals vermeld op de website van de Verkoper op het moment van de bestelling. De prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen.

4. Betaling
4.1. Betaling van de bestelde Producten dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen in geval van niet betaling, inclusief het innen van eventuele juridische kosten en rente.

5. Levering
5.1. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om de Producten binnen een redelijke termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter slechts schattingen en de Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen.
5.2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de klant op het moment van levering.

6. Garantie
6.1. De Verkoper biedt een garantie op de Producten zoals gespecificeerd in de bijgeleverde garantievoorwaarden.
6.2. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, ongevallen, verwaarlozing of ongeautoriseerde wijzigingen aan de Producten.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade veroorzaakt door brand of enige andere schade die door de fatbike kan worden veroorzaakt.

8. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing